องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
1879   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

กองคลัง

นายมีชัย พุ่มเกาะ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายบุญทวี ดาราพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุโพธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
นางสาวมุกดาลัย ไผ่ป้อง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
นางสาววิภารัตน์ บุญมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏับัติงาน
นางสาวสุภาพร จันทะลา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
นางสาวปารีณีย์ ธนเบญญาดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวจีรญาดา ทีหลวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรัตนาพร โคตวิทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายทวี บุญพา
ผู้ช่วยเจัาหน้าที่จัดเก็บรายได้