องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
1879   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอ่อนตา ธุระพล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางกาญจนา โคตวิทย์
ครู
นางปรียา สารีจันทร์
ครู
นางสาวอรอุมา สุระวิชัย
ครู
นางพรสวรรค์ ลอว์
ครู
นางทัศวงศ์ อุปโคตร
ครู
นางสาวนฤภร ดอกไม้
ครู
นางสาวณัฎฐณิชา กัณหาจร
ครู
นางกัลยา อู่จอหอ
ครู
นางสาวชุติมณฑน์ ศรีโอษฐ์
ครู
นางจริยา นวกะคาม
ครู
นางสาวศิริรัตน์ อุปชนม์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวแสงจันทร์ วิเศษศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาดา มะลัยศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววไลพร วนารัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัฒตรา ยุทธชมภู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุสรา งาคะเชนท์
คนงานทั่งไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวเกศรา ทันหาบุรุษ
คนงานทั่งไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวจารุวรรณ โคตวิทย์
คนงานทั่งไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวบุญพร้อม ชมภูนิมิตร
คนงานทั่งไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)